Saltar al contenido

ANTIGUOS RECIÉN LLEGADOS

Vito Apüshana

 

KATAA OU-OUTA

Mioushii wayaa ma’akaa saain wunuu,
sulu’upuna

Nouchikii na wapuulerua janakanat.
Kepiashii, wayaa ma‘akaa saain aleket sakaa
Einuushii sutuma wei.

Emejirashii wayaa sotpa wuñaasü

Chashii wayaa a’lapuujain nakaa kashii
numaa ka’i
suma’inru seyu wayuu

Outushii wayaa ma’akaa katuule wouu.

__________

VIVIR-MORIR

Crecemos, como árboles, en el interior
de la huella de nuestros antepasados.

Vivimos, como arañas, en el tejido
del rincón materno.

Amamos siempre a orillas de la sed.

Soñamos allá, entre Kashii y Ka’i
(el Luna y el Sol),
en los predios de los espíritus.

Morimos como si siguiéramos
vivos.

__________

TO LIVE-TO DIE
Trans. Rosalind Gill

We grow, like trees, within
the footprints of our ancestors.

We live, like spiders, in the web
woven by our mothers.

We love always on the edge of thirst.

We dream out there between Kashii y Ka’i
(the Moon and the Sun),
in the realm of the spirits.

We die as if continuing to live.

 

 

MI’IRA

Eesü mi’ira sa’ato’upünaa Epitsü.
Na ama ne’ejenakana Wanjaliita Wansaalü jene’ejenakana Ajinar Tiiyerü,
müin aka saa’in wuchii mulo’uyuu, awatüsüirua mmolu’upünaain süpü.
Na tepichi-awate’erüliikana mulo’uyuushii ma’in sünain matujain akanajünaa.

Nnojotsü kasain cho’ujaain wamüin sünain talataakaa tü.
Wayaa süchonyuu mmakaa tü… süchonyuu Pulowi o’ulakaa Juyaa:
na kasa anashiichennuu me’rajukana aa’inmajakana wayaa.

__________

FIESTA

Hay fiesta en los alrededores del cerro de Epitsü.
Los caballos de Evangelista González y de Ajinar Thiller,
como grandes aves, vuelan a ras de tierra.
Los niños-jinetes se convierten en gigantes invencibles.

Nada nos falta en esta alegría.
Somos los hijos de este mundo… los hijos de Pülowi y de Juyaa:
Los hermosos invisibles que nos protegen.

__________

FIESTA
Trans. Rosalind Gill

There is a fiesta at Epitsü Hill.
The horses of Evangelista González and Ajinar Thiller,
Are like huge birds, flying off the ground.
The child-riders turn into invincible giants.

We want for nothing in our joy.
We are the children of this world… the children of Pülowi y de Juyaa:
The invisible beauties that protect us.

 

 

JIEYUU-WUCHIIRUA

Shiasa’a so’u wanee ka’i aliikajatü te’rüin awanaajüin piamasü kaarai.
Alanuwaasü awataashaanainrua tepialu’upünaa, majüin shii’irain yaa:

Leu, leu leu, ma. Leu, leu leu, ma.

Eejetü kashi saa’u tü ishokoo neemeraaya ka’ikai… Je
te’rüin amoutalaainrua sulu’upünaa tü wopu eemüinjatkaa sülaashi Mariirop.
Shiasa’a joolu’u sa’wai eesü joolu’u wanee ta’lapüin… Jieyuule’eya-wuchiirua te’raka:
eejetü Jierü-witush, einna’alataain süka süna shupushuwa’a tü akaliaakaa;
Jierü-wawaachi, suunekajüin na süchonyuukana:

«¡Jantira tü wakuwa’ipakaa yaamüin yaa!»
«¡Jantira tü wakuwa’ipakaa yaamüin yaa!»

Tü Jierü-monkulunseetkaa, süpüleeruwain, sütchinru’ujee tü so’ukoluirua, chi wayuu
sü’wayuusheekai amüin;

Jierü-chünü’ü, a’wanajüin süsiirua tü lapü motokoluirua aa’in, je watta saalii wuchiirua o’ulakaa
müsia jieyuu;

Jierü-kaarai, chayaa, mainmain kasa sütijaakaa oo’u sülatajatüin maya’awaisüsa’a atünülaain
saa’in;
Jierü-wului, eitajüin tü saamatsükaa süinya tü asiraakaa;

Jierü-iisho, ajapulu’ujakaa kasa sa’ato’upünaajatü süka tü sütünairua ishooitajakalü je
pali’itatkalüirua.

Mayaashisa’a tatijiraain taküjain tü ta’lapüinkaa sümüin tü teikaa…

sukulemeraaka sünain nnojolüin shiirakaain tamüin:

«Aaa, shiakaa wanee Jierü-wainpirai»…

sünainje’eree tia tatüjaa tama oo’ulu tü me’raajukoo

soi tü jieyuuirua kasheinkalü waya akajee.

__________

MUJERES-AVES

En una tarde ocurrió que vi correr a dos alcaravanes.
Pasaron veloces por mi enramada, cantando:

Leu, leu leu, ma. Leu, leu leu, ma.

Había luna sobre el rojo descanso del sol… y
los vi perderse por el camino que va hacia el jagüey de Mariirop.
Entrada la noche sucedió un sueño en mí… lleno de mujeres-aves:
estaba Jierü-witush, la mujer-azulejo, tejiendo con todos los colores del tiempo;
Jierü-wawaachi, la mujer-tórtola, llamaba a sus hijos:

¡Traigan la vida aquí!
¡Traigan la vida aquí!
Jierü-shotii, la mujer-lechuza, acechaba, desde el fuego de sus ojos, al hombre deseado;
Jierü-chünü’ü, la mujer-colibrí, renovaba las flores de los sueños olvidados…
y muchas aves y muchas mujeres;
Jierü-kaarai, la mujer-alcaraván, allá, henchida de presagios en cada latido de su corazón;
Jierü-wulu’ui, la mujer-turpial, repartía el agua fresca de la risa;
Jierü-iisho, la mujer-cardenal, sostenía el entorno en sus alas rojicenizas.

Al despertar, le conté el sueño a mi madre… y sonrió sin mirarme:
“¡Aaa, ella es una wainpirai… una mujer-sinsonte”.
Y, a partir de entonces, he venido descubriendo las plumas ocultas
de las mujeres que nos abrigan.

__________

BIRD-WOMEN
Trans. Rosalind Gill

One afternoon, I happened to see two curlews running past.
They sped through my bower, singing:

Leu, leu leu, ma. Leu, leu leu, ma.

The moon was rising over the red repose of the sunset… and I saw them disappear down the road
that goes to the pool of Mariirop.
When night fell, a dream came to me… full of bird-women:
There was Jierü-witush, the bluebird-woman, weaving with all the colours of time;
Jierü-wawaachi, the turtle-dove woman, calling her children:

Bring life here!
Bring life here!
Jierü-shotii, the owl-woman with fire in her eyes, stalking the man she desired;
Jierü-chünü’ü, the hummingbird-woman, renewing the flowers of forgotten dreams…
And many birds and many women;
Jierü-kaarai, the curlew woman, filled with omens, with every beat of her heart;
Jierü-wulu’ui, the oriole-woman, serving up the fresh water of laughter;
Jierü-iisho, the cardinal-woman, holding the surround in her red-ash wings.

On awakening, I told my mother of my dream… and she smiled without looking at me:
“Aaa, she is a wainpirai… a mockingbird-woman.”

And since then, I have been discovering the hidden feathers of the women who protect us.

 

1 estrella2 estrellas3 estrellas4 estrellas5 estrellas (Ninguna valoración todavía)
Cargando...

4 comentarios en «Antiguos recién llegados»

Déjanos tu comentario